Adolph Diesterweg och det elevaktiva arbetssättet

Ett pedagogiskt synsätt som bär manga likheter till John Deweys aktivitetspedagogik och konceptet ”learning by doing” är Adolph Diesterwegs pedagogik, som brukar kallas för ett elevaktivt arbetssätt eller elevaktiv skola.

När man följer ett elevaktivt arbetssätt använder sig läraren av elevernas föreställningar om verkligheten, istället för ämnets uppbyggnad enligt lärarens egen förståelse, som i traditionell undervisning. Detta innebär att en lärare i en skola som adopterat denna undervisningsmetod sällan kan hålla sig inom ramarna för de traditionella ämnena, utan oftast måste arbeta tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande. Detta eftersom eleverna (och barn i allmänhet) sällan arrangerar sin verklighetsbild på samma strukturerade sätt som ämnesindelningarna i läroplanen. Läraren ska dock inte bara godta elevernas föreställningar, utan utmana dem, för att eleverna ska kunna utvecklas. I det fall eleverna själva inte ställer frågor eller formulerar problem är det upp till läraren att göra det. Det är viktigt att frågor eller problem formulerade av läraren uppfattas som meningsfulla att lösa av eleverna, eftersom det är då eleverna aktiveras. Läraren och eleverna löser sedan problemet tillsammans.Adolph Diesterweg och det elevaktiva arbetssättet 1

Denna pedagogik har sin grund i idéer formulerade av Adolph Diesterweg. Diesterweg föddes i Tyskland 1790, och var på många sätt en pionjär inom pedagogiken. Han menade att man borde avlägsna alla politiska och religiösa influenser från undervisningen, och istället införa en social faktor. Han menade också att skolan skulle vara tillgänglig för alla, fattiga som rika; en åsikt som var före sin tid. Han skrev vid ett tillfälle att både proletären och bonden borde få utbildas för att kunna bli människor, och var av åsikten att fattiga kunde bli hjälpta av utbildning. Att hans åsikter var moderna bekräftades bland annat av att han stängdes av från sin karriär som lärare av staten, för att han hyste ”alltför liberala åsikter i religion och politik”. Det skulle dock inte hindra Diesterweg från att skriva ungefär 50 böcker och 400 uppsatser i frågor som engagerade honom.

Diesterweg har idag en skola uppkallad efter sig i Hamburg i Tyskland, Adolph Diesterweg Schule, som på många sätt tillämpar de idéer som på Diesterwegs egen tid ansågs för liberala. Diesterweg lever alltså inte bara kvar genom sin pedagogik utan också i namn.