Vad innebär ”learning by doing”?

Learning by doing betyder med en direktöversättning ”att lära genom att göra”. Det är också i stort vad denna pedagogiska disciplin går ut på: att genom egenupplevda, praktiska erfarenheter kunna reflektera och lära sig något nytt. Denna metod innefattar också synen att människor kan lära sig själva, utanför ett klassrum och utan lärare. Detta synsätt på lärande kan sägas vara motsatsen till den mer traditionella didaktiska inlärningsmetoden, som betonar lärandet som en strävan efter kunskap, och där läraren har en auktoritär roll och fungerar både som kunskapskälla och som guide genom inlärningsprocessen.Vad innebär ”learning by doing 11

Uttrycket ”learning by doing” myntades av pedagogen John Dewey, som levde mellan 1859 och 1952. I vardagligt tal används det ofta synonymt med uttrycket ”trial and error”, det vill säga att försöka något, göra fel och försöka igen tills man gör det rätt. ”Learning by doing” är dock mycket bredare än så, och behöver inte alls betyda att man lär sig genom sina misstag; istället omfattar uttrycket Deweys hela pedagogik, där teori, praktik, reflektion och handling bildar en helhet. Deweys idéer har senare påverkat flera andra pedagogiska metoder, som ligger mycket nära hans egen. En sådan metod är upplevelsebaserat lärande, som blev populärt till stor del tack vare David A. Kolb. Ett tydligt exempel på upplevelsebaserat lärande är att man istället för att läsa om djur i en bok åker till en djurpark för att studera djuren, och sedan reflekterar över sina upplevelser. På detta sätt får inläraren förstahandskunskap genom sina egna erfarenheter, istället för att höra om andras erfarenheter i andra eller tredje hand. Ett annat exempel är när barn själva lär sig att cykla, och ytterligare ett exempel är när studenter gör praktik eller arbetar som lärlingar på en arbetsplats. ”Learning by doing”, eller upplevelsebaserat lärande, är också ofta en metod som används då en nyanställd ska lära sig hur rutinerna fungerar på den nya arbetsplatsen. Om du som chef känner att du behöver utveckla din pedagogiska förmåga finns bland annat en ledarskapsutbildning i Stockholm hos Advantum Kompetens.

”Learning by doing” används i större eller mindre utsträckning i dagens skolor. Principen har också blivit ett ledord inom scoutrörelsen, och dess användning inom denna enorma, internationella organisation har hjälpt att sprida ”learning by doing” som pedagogik och göra den mer populär.